ขั้นตอนการลงทุนทองคำ

สำหรับลูกค้าที่ต้องการถอนหลักประกัน

สำหรับลูกค้าที่มีความประสงค์ จะขอถอนหลังประกัน

 • ส่งใบคำขอถอน “ก่อน” เวลา 16.00 น. ลูกค้าจะได้รับเงินภายใน 18.00 น. ของ T+1
 • ส่งใบคำขอถอน “ตั้งแต่” เวลา 16.00 น. ลูกค้าจะได้รับเงินภายใน 18.00 น. ของ T+2
 • ยอดเงินขั้นต่ำที่ลูกค้าสามารถถอนได้ คือ 5,000 บาท แต่เงินหลักประกันที่คงเหลืออยู่กับเกมส์ยิงปลาออนไลน์ | เกมใหม่ | เทคนิคการเล่นเกมยิงปลา | ล็อกอินเกมยิงปลา | เกมออนไลน์ฯ จะเพียงพอต่อสถานะเกมส์ยิงปลาออนไลน์ | เกมใหม่ | เทคนิคการเล่นเกมยิงปลา | ล็อกอินเกมยิงปลา | เกมออนไลน์เกมส์ยิงปลาออนไลน์ | เกมใหม่ | เทคนิคการเล่นเกมยิงปลา | ล็อกอินเกมยิงปลา | เกมออนไลน์คงค้างที่ลูกค้ายังไม่ได้ชำระราคากับเกมส์ยิงปลาออนไลน์ | เกมใหม่ | เทคนิคการเล่นเกมยิงปลา | ล็อกอินเกมยิงปลา | เกมออนไลน์ฯ
 • เกมส์ยิงปลาออนไลน์ | เกมใหม่ | เทคนิคการเล่นเกมยิงปลา | ล็อกอินเกมยิงปลา | เกมออนไลน์ฯ จะโอนเงินหลักประกันตามคำขอถอนผ่านเงินโอนเข้า บัญชีธนาคาร เท่านั้น

ในกรณีที่ลูกค้าขอถอนเงินหลักประกันเพื่อ “ปิดบัญชีเกมส์ยิงปลาออนไลน์ | เกมใหม่ | เทคนิคการเล่นเกมยิงปลา | ล็อกอินเกมยิงปลา | เกมออนไลน์เกมส์ยิงปลาออนไลน์ | เกมใหม่ | เทคนิคการเล่นเกมยิงปลา | ล็อกอินเกมยิงปลา | เกมออนไลน์” ลูกค้าจะได้รับเงินหลักประกันคืนต่อเมื่อลูกค้าได้ดำเนินการรับทอง-ส่งทองและรับเงิน-จ่ายเงินกับเกมส์ยิงปลาออนไลน์ | เกมใหม่ | เทคนิคการเล่นเกมยิงปลา | ล็อกอินเกมยิงปลา | เกมออนไลน์ฯ จนครบถ้วนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ไม่เกิน 18.00 น. ของ T+3

หากต้องการวางหลักประกันต้องทำอย่างไร

ลูกค้าต้องวางเงินหลักประกันก่อนทำการเกมส์ยิงปลาออนไลน์ | เกมใหม่ | เทคนิคการเล่นเกมยิงปลา | ล็อกอินเกมยิงปลา | เกมออนไลน์เกมส์ยิงปลาออนไลน์ | เกมใหม่ | เทคนิคการเล่นเกมยิงปลา | ล็อกอินเกมยิงปลา | เกมออนไลน์ครั้งแรกเป็นการล่วงหน้าก่อนที่จะมีคำสั่งเกมส์ยิงปลาออนไลน์ | เกมใหม่ | เทคนิคการเล่นเกมยิงปลา | ล็อกอินเกมยิงปลา | เกมออนไลน์เกมส์ยิงปลาออนไลน์ | เกมใหม่ | เทคนิคการเล่นเกมยิงปลา | ล็อกอินเกมยิงปลา | เกมออนไลน์ 1 วันทำการ หลังจากนั้น คำสั่งเกมส์ยิงปลาออนไลน์ | เกมใหม่ | เทคนิคการเล่นเกมยิงปลา | ล็อกอินเกมยิงปลา | เกมออนไลน์เกมส์ยิงปลาออนไลน์ | เกมใหม่ | เทคนิคการเล่นเกมยิงปลา | ล็อกอินเกมยิงปลา | เกมออนไลน์ต่อไปไม่ต้องวางอีก ยกเว้นที่ต้องการเพิ่มวงเงินเกมส์ยิงปลาออนไลน์ | เกมใหม่ | เทคนิคการเล่นเกมยิงปลา | ล็อกอินเกมยิงปลา | เกมออนไลน์เกมส์ยิงปลาออนไลน์ | เกมใหม่ | เทคนิคการเล่นเกมยิงปลา | ล็อกอินเกมยิงปลา | เกมออนไลน์หรือมีการถอนเงินหลักประกันออกไปก่อนหน้านี้ เมื่อลูกค้าโอนเงินหลักประกันเข้าบัญชีธนาคารของเกมส์ยิงปลาออนไลน์ | เกมใหม่ | เทคนิคการเล่นเกมยิงปลา | ล็อกอินเกมยิงปลา | เกมออนไลน์ฯ แล้ว โปรดระบุบัญชีเกมส์ยิงปลาออนไลน์ | เกมใหม่ | เทคนิคการเล่นเกมยิงปลา | ล็อกอินเกมยิงปลา | เกมออนไลน์เกมส์ยิงปลาออนไลน์ | เกมใหม่ | เทคนิคการเล่นเกมยิงปลา | ล็อกอินเกมยิงปลา | เกมออนไลน์และส่งหลักฐานการโอนเงินทาง  E-mail:invest@aurora.co.th  

 สำหรับการลงทุนทองคำแท่ง 99.99% เกมส์ยิงปลาออนไลน์ | เกมใหม่ | เทคนิคการเล่นเกมยิงปลา | ล็อกอินเกมยิงปลา | เกมออนไลน์ปรับปรุงเงื่อนไขปริมาณขั้นต่ำที่สามารถเกมส์ยิงปลาออนไลน์ | เกมใหม่ | เทคนิคการเล่นเกมยิงปลา | ล็อกอินเกมยิงปลา | เกมออนไลน์เกมส์ยิงปลาออนไลน์ | เกมใหม่ | เทคนิคการเล่นเกมยิงปลา | ล็อกอินเกมยิงปลา | เกมออนไลน์ได้

วางเงินหลักประกัน  เงื่อนไขการเกมส์ยิงปลาออนไลน์ | เกมใหม่ | เทคนิคการเล่นเกมยิงปลา | ล็อกอินเกมยิงปลา | เกมออนไลน์เกมส์ยิงปลาออนไลน์ | เกมใหม่ | เทคนิคการเล่นเกมยิงปลา | ล็อกอินเกมยิงปลา | เกมออนไลน์ (นน.)
 50,000 บาท  1 กก.
 100,000 บาท  2 กก.

สำหรับการลงทุนทองคำแท่ง 96.5% เกมส์ยิงปลาออนไลน์ | เกมใหม่ | เทคนิคการเล่นเกมยิงปลา | ล็อกอินเกมยิงปลา | เกมออนไลน์ปรับปรุงเงื่อนไขปริมาณขั้นต่ำที่สามารถเกมส์ยิงปลาออนไลน์ | เกมใหม่ | เทคนิคการเล่นเกมยิงปลา | ล็อกอินเกมยิงปลา | เกมออนไลน์เกมส์ยิงปลาออนไลน์ | เกมใหม่ | เทคนิคการเล่นเกมยิงปลา | ล็อกอินเกมยิงปลา | เกมออนไลน์ได้

วางเงินหลักประกัน เงื่อนไขการเกมส์ยิงปลาออนไลน์ | เกมใหม่ | เทคนิคการเล่นเกมยิงปลา | ล็อกอินเกมยิงปลา | เกมออนไลน์เกมส์ยิงปลาออนไลน์ | เกมใหม่ | เทคนิคการเล่นเกมยิงปลา | ล็อกอินเกมยิงปลา | เกมออนไลน์ (นน.)
 5,000 บาท  5   บาท
 10,000 บาท  10 บาท
 20,000 บาท  25 บาท
 30,000 บาท  40 บาท
 40,000 บาท  50 บาท
 50,000 บาท  65 บาท

ลูกค้าสามารถโอนเงินหลักประกันเข้าบัญชีธนาคาร ชื่อบัญชี เกมส์ยิงปลาออนไลน์ | เกมใหม่ | เทคนิคการเล่นเกมยิงปลา | ล็อกอินเกมยิงปลา | เกมออนไลน์ ออโรร่า เทรดดิ้ง จำกัด ผ่านบัญชี 6 ธนาคารหรือชำระด้วยวิธีอื่น 

ธนาคาร สาขา   เลขที่บัญชี
 ธนาคารไทยพาณิชย์  บางนา  015-4-44733-2
 ธนาคารกสิกรไทย  บางนา  056-2-44575-9
 ธนาคารกรุงเทพ  อุดมสุข  920-0-06299-1
 ธนาคารกรุงไทย  อุดมสุข  259-0-13801-6
 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา  อุดมสุข  351-1-18259-9
 ธนาคารทหารไทย  อุดมสุข  101-2-17625-9

– ลูกค้าฝากเงินก่อน 15.00 น. จะปรับวงเงินในวันที่ฝาก หลัง 15.00 น. ปรับวงเงินวันทำการถัดไป ตรวจสอบยอดเงินฝาก หรือยอดเช็คเรียกเก็บเงินเรียบร้อยแล้ว (Good fund)
– เกมส์ยิงปลาออนไลน์ | เกมใหม่ | เทคนิคการเล่นเกมยิงปลา | ล็อกอินเกมยิงปลา | เกมออนไลน์ไม่มีนโยบายให้ดอกเบี้ย เงินฝากหลักประกัน
– ลูกค้าสามารถให้เกมส์ยิงปลาออนไลน์ | เกมใหม่ | เทคนิคการเล่นเกมยิงปลา | ล็อกอินเกมยิงปลา | เกมออนไลน์ฯ ทำ ATS Debit ตัดเงินในบัญชีมาเป็นหลักประกันได้ โดยลูกค้าต้องให้ความยินยอมตัดเงินในบัญชีธนาคาร และผ่านการอนุมัติแล้ว

วิธีการชำระเงินโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร (เคาน์เตอร์ เอทีเอ็ม หรือ I-Banking)

ลูกค้าสามารถชำระราคาด้วยการโอนผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร  (เกมส์ยิงปลาออนไลน์ | เกมใหม่ | เทคนิคการเล่นเกมยิงปลา | ล็อกอินเกมยิงปลา | เกมออนไลน์ฯ เป็นผู้รับผิดชอบค่าโอนให้)

ชื่อบัญชี เกมส์ยิงปลาออนไลน์ | เกมใหม่ | เทคนิคการเล่นเกมยิงปลา | ล็อกอินเกมยิงปลา | เกมออนไลน์ ออโรร่าเทรดดิ้ง จำกัด   บัญชี ออมทรัพย์
สามารถโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร 6 แห่ง

ธนาคาร สาขา เลขที่บัญชี
 ธนาคารไทยพาณิชย์ บางนา 015-4-44733-2
 ธนาคารกสิกรไทย บางนา 056-2-44575-9
 ธนาคารกรุงเทพ อุดมสุข 920-0-06299-1
 ธนาคารกรุงไทย อุดมสุข 259-0-13801-6
 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา อุดมสุข 351-1-18259-9
 ธนาคารทหารไทย อุดมสุข 101-2-17625-9

โอนเงินผ่าน e-banking, ATM
สามารถโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร 6 แห่ง

ธนาคาร สาขา เลขที่บัญชี
 ธนาคารไทยพาณิชย์ บางนา 015-4-44733-2
 ธนาคารกสิกรไทย บางนา 056-2-44575-9
 ธนาคารกรุงเทพ อุดมสุข 920-0-06299-1
 ธนาคารกรุงไทย อุดมสุข 259-0-13801-6
 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา อุดมสุข 351-1-18259-9
 ธนาคารทหารไทย อุดมสุข 101-2-17625-9
วิธีการชำระด้วยบัตรเครดิต
 • เงินสด บัตรเครดิต เฉพาะลูกค้าที่เกมส์ยิงปลาออนไลน์ | เกมใหม่ | เทคนิคการเล่นเกมยิงปลา | ล็อกอินเกมยิงปลา | เกมออนไลน์เกมส์ยิงปลาออนไลน์ | เกมใหม่ | เทคนิคการเล่นเกมยิงปลา | ล็อกอินเกมยิงปลา | เกมออนไลน์ ทองคำแท่ง 96.50% หน้าเคาน์เตอร์สาขา ลูกค้าสามารถชำระเงินสด หรือใช้บริการบัตรเครดิต* บัตรเดบิต* (มีการคิดค่าธรรมเนียมการใช้งานตามเงื่อนไข สามารถตรวจสอบได้ที่หน้าเคาน์เตอร์สาขา) ได้ที่หน้าเคาน์เตอร์สาขาทุกแห่ง

 

 • ใเกมส์ยิงปลาออนไลน์ | เกมใหม่ | เทคนิคการเล่นเกมยิงปลา | ล็อกอินเกมยิงปลา | เกมออนไลน์ำฝากพิเศษ สามารถฝากเงินผ่าน 6 ธนาคาร โดยมีเงื่อนไขการฝากเงินแต่ละธนาคารแตกต่างกัน ดังนี้
 1. ธนาคารกสิกรไทย  (056-1-07565-4)  ไม่จำกัดจำนวนเงินนำฝาก
 2. ธนาคารไทยพาณิชย์ (015-3-06164-6)  ยอดฝากไม่เกิน 20 ล้านบาทต่อใบ
 3. ธนาคารกรุงเทพ  (920-3-00246-5)  ยอดฝากไม่เกิน 1 ล้านบาทต่อใบ
 4. ธนาคารกรุงไทย (259-6-00760-6)  ยอดฝากไม่เกิน 5 แสนบาทต่อใบ
 5. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา (351-0-00999-2)  ยอดฝากไม่เกิน 2 ล้านบาทต่อใบ
 6. ธนาคารทหารไทย (101-2-17625-9)  ไม่จำกัดจำนวนเงินนำฝาก

ค่าธรรมเนียมในการนำฝากเงิน เกมส์ยิงปลาออนไลน์ | เกมใหม่ | เทคนิคการเล่นเกมยิงปลา | ล็อกอินเกมยิงปลา | เกมออนไลน์เป็นผู้รับค่าใช้จ่าย ลูกค้าไม่ต้องชำระเงินในส่วนนี้

วิธีการชำระเงินแบบหักเงินอัตโนมัติการส่งมอบเกมส์ยิงปลาออนไลน์ | เกมใหม่ | เทคนิคการเล่นเกมยิงปลา | ล็อกอินเกมยิงปลา | เกมออนไลน์

เงื่อนไขในการเกมส์ยิงปลาออนไลน์ | เกมใหม่ | เทคนิคการเล่นเกมยิงปลา | ล็อกอินเกมยิงปลา | เกมออนไลน์เกมส์ยิงปลาออนไลน์ | เกมใหม่ | เทคนิคการเล่นเกมยิงปลา | ล็อกอินเกมยิงปลา | เกมออนไลน์ผ่านระบบ Online

 • ลูกค้าเกมส์ยิงปลาออนไลน์ | เกมใหม่ | เทคนิคการเล่นเกมยิงปลา | ล็อกอินเกมยิงปลา | เกมออนไลน์ทองคำผ่าน online เกมส์ยิงปลาออนไลน์ | เกมใหม่ | เทคนิคการเล่นเกมยิงปลา | ล็อกอินเกมยิงปลา | เกมออนไลน์ฯ สามารถรับ-ส่ง หรือฝากทองไว้ในบัญชีเกมส์ยิงปลาออนไลน์ | เกมใหม่ | เทคนิคการเล่นเกมยิงปลา | ล็อกอินเกมยิงปลา | เกมออนไลน์เกมส์ยิงปลาออนไลน์ | เกมใหม่ | เทคนิคการเล่นเกมยิงปลา | ล็อกอินเกมยิงปลา | เกมออนไลน์ของลูกค้า

กรณีลูกค้าประสงค์ถอนทองคำออกจากบัญชี เกมส์ยิงปลาออนไลน์ | เกมใหม่ | เทคนิคการเล่นเกมยิงปลา | ล็อกอินเกมยิงปลา | เกมออนไลน์-เกมส์ยิงปลาออนไลน์ | เกมใหม่ | เทคนิคการเล่นเกมยิงปลา | ล็อกอินเกมยิงปลา | เกมออนไลน์

 • แจ้งความจำนงถอนทองคำ กับเกมส์ยิงปลาออนไลน์ | เกมใหม่ | เทคนิคการเล่นเกมยิงปลา | ล็อกอินเกมยิงปลา | เกมออนไลน์ฯ โทร.02-1789999 กด 166 หรืออีเมล์ invest@aurora.co.th
การล้างสถานะเกมส์ยิงปลาออนไลน์ | เกมใหม่ | เทคนิคการเล่นเกมยิงปลา | ล็อกอินเกมยิงปลา | เกมออนไลน์หรือเกมส์ยิงปลาออนไลน์ | เกมใหม่ | เทคนิคการเล่นเกมยิงปลา | ล็อกอินเกมยิงปลา | เกมออนไลน์ที่คงค้างชำระราคาและส่งมอบทองคำแท่ง

กรณีที่ลูกค้าไม่สามารถชำระราคาค่าเกมส์ยิงปลาออนไลน์ | เกมใหม่ | เทคนิคการเล่นเกมยิงปลา | ล็อกอินเกมยิงปลา | เกมออนไลน์ เกมส์ยิงปลาออนไลน์ | เกมใหม่ | เทคนิคการเล่นเกมยิงปลา | ล็อกอินเกมยิงปลา | เกมออนไลน์ฯ จะล้างสถานะเกมส์ยิงปลาออนไลน์ | เกมใหม่ | เทคนิคการเล่นเกมยิงปลา | ล็อกอินเกมยิงปลา | เกมออนไลน์โดยการเกมส์ยิงปลาออนไลน์ | เกมใหม่ | เทคนิคการเล่นเกมยิงปลา | ล็อกอินเกมยิงปลา | เกมออนไลน์ออกภายในเวลา 18.00 น. วัน Due Date และลูกค้ามีภาระที่จะต้องชำระส่วนต่างขาดทุน / รับส่วนต่างกำไรภายใน T+3 นับจากวันที่ทำรายการ

กรณีที่ลูกค้าไม่สามารถส่งมอบทองคำแท่ง เกมส์ยิงปลาออนไลน์ | เกมใหม่ | เทคนิคการเล่นเกมยิงปลา | ล็อกอินเกมยิงปลา | เกมออนไลน์ฯ จะล้างสถานะเกมส์ยิงปลาออนไลน์ | เกมใหม่ | เทคนิคการเล่นเกมยิงปลา | ล็อกอินเกมยิงปลา | เกมออนไลน์โดยการเกมส์ยิงปลาออนไลน์ | เกมใหม่ | เทคนิคการเล่นเกมยิงปลา | ล็อกอินเกมยิงปลา | เกมออนไลน์คืนภายในเวลา 18.00 น. วัน Due Date และลูกค้ามีภาระที่จะต้องชำระส่วนต่างขาดทุน / รับส่วนต่างกำไรภายใน T+3 นับจากวันที่ทำรายการ

การคำนวณเงินค่าปรับผิดนัดชำระราคาค่าเกมส์ยิงปลาออนไลน์ | เกมใหม่ | เทคนิคการเล่นเกมยิงปลา | ล็อกอินเกมยิงปลา | เกมออนไลน์และส่งมอบทองคำแท่ง

 • เกมส์ยิงปลาออนไลน์ | เกมใหม่ | เทคนิคการเล่นเกมยิงปลา | ล็อกอินเกมยิงปลา | เกมออนไลน์ฯ คิดค่าปรับผิดนัดฯ ในอัตราไม่เกินร้อยละ 15% ต่อปี
 • เงินค่าปรับฯ นี้จะคำนวณจากมูลค่าเงินที่ลูกค้าต้องชำระและระยะเวลาที่ลูกค้าผิดนัด
 • การนับจำนวนวันที่เกิดการรับมอบ-ส่งมอบและชำระราคาล่าช้าให้นับตั้งแต่วันครบชำระราคา (Due Date) โดยให้นับรวมวันเสาร์-วันอาทิตย์และวันหยุดราชการเข้าไปด้วย