สนใจเปิดบัญชีลงทุนทองคำ

ชื่อผู้รับ
นามสกุลผู้รับ
อีเมล
เบอร์เกมส์ยิงปลาออนไลน์ | เกมใหม่ | เทคนิคการเล่นเกมยิงปลา | ล็อกอินเกมยิงปลา | เกมออนไลน์
ที่อยู่ จังหวัด
สนใจผลิตภัณฑ์
ลงทุนทองคำออมทอง

หลังจากกรอกฟอร์มและส่งหลักฐานแล้ว ลูกค้ารอคอนเฟิร์มสมาชิกทางอีเมล
และทางเกมส์ยิงปลาออนไลน์ | เกมใหม่ | เทคนิคการเล่นเกมยิงปลา | ล็อกอินเกมยิงปลา | เกมออนไลน์ภายใน1ถึง2วันทำการ
– ลูกค้าสามารถแสกนและส่งหลักฐานการสมัครตามประเภทของผู้สมัคร
และส่งมาที่ invest@aurora.co.th หรือ แฟ็กซ์. 02-206 0678
– ลูกค้าสามารถขอเอกสารใบสมัครและสัญญาเกมส์ยิงปลาออนไลน์ | เกมใหม่ | เทคนิคการเล่นเกมยิงปลา | ล็อกอินเกมยิงปลา | เกมออนไลน์เกมส์ยิงปลาออนไลน์ | เกมใหม่ | เทคนิคการเล่นเกมยิงปลา | ล็อกอินเกมยิงปลา | เกมออนไลน์ทองคำแท่งผ่านเคาน์เตอร์สาขาทั่วประเทศ
สามารถสมัคร#ขอเปิดบัญชีด้วยตนเองได้ที่

เกมส์ยิงปลาออนไลน์ | เกมใหม่ | เทคนิคการเล่นเกมยิงปลา | ล็อกอินเกมยิงปลา | เกมออนไลน์ ออโรร่า เทรดดิ้ง จำกัด
เลขที่ 14 ซ.บางนา-ตราด 25 แขวงบางนาเหนือ
เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260
เกมส์ยิงปลาออนไลน์ | เกมใหม่ | เทคนิคการเล่นเกมยิงปลา | ล็อกอินเกมยิงปลา | เกมออนไลน์ 02-178 9999 กด 9
โทรสาร 02-206 0678
และเคาน์เตอร์สาขา พร้อมแนบหลักฐานการสมัครตามประเภทของผู้สมัคร ดังนี้

ประเภทบุคคลธรรมดา
สำเนาบัตรประชาชน/สำเนาบัตรข้าราชการ/สำเนาบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ
สำเนาทะเบียนเกมส์ยิงปลาออนไลน์ | เกมใหม่ | เทคนิคการเล่นเกมยิงปลา | ล็อกอินเกมยิงปลา | เกมออนไลน์
สำเนาเกมส์ยิงปลาออนไลน์ | เกมใหม่ | เทคนิคการเล่นเกมยิงปลา | ล็อกอินเกมยิงปลา | เกมออนไลน์ของสมุดบัญชีธนาคารที่แสดงชื่อและเลขที่บัญชีธนาคารของลูกค้า
สำเนาสมุดบัญชีแสดงรายการเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน เกมส์ยิงปลาออนไลน์ | เกมใหม่ | เทคนิคการเล่นเกมยิงปลา | ล็อกอินเกมยิงปลา | เกมออนไลน์ PDF

ประเภทบุคคลธรรมดาต่างประเทศ
สำเนาหนังสือเดินทาง (passport)
สำเนาหนังสืออนุญาตทำงาน (work permit)
สำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน
สำเนาเกมส์ยิงปลาออนไลน์ | เกมใหม่ | เทคนิคการเล่นเกมยิงปลา | ล็อกอินเกมยิงปลา | เกมออนไลน์ของสมุดบัญชีธนาคารที่แสดงชื่อและเลขที่บัญชีธนาคารของลูกค้า เกมส์ยิงปลาออนไลน์ | เกมใหม่ | เทคนิคการเล่นเกมยิงปลา | ล็อกอินเกมยิงปลา | เกมออนไลน์ PDF

ประเภทนิติบุคคล
สำเนา ภ.. 20 (ทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม)
สำเนาหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์
สำเนาหนังสือบริคณห์สนธิ / ใบอนุญาตประกอบกิจการ
บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นซึ่งมีอายุย้อนหลังไม่เกิน 1 ปี
รายงานการประชุมเกมส์ยิงปลาออนไลน์ | เกมใหม่ | เทคนิคการเล่นเกมยิงปลา | ล็อกอินเกมยิงปลา | เกมออนไลน์
งบการเงินย้อนหลัง 2 ปี
ตัวอย่างลายมือชื่อคณะกรรมการเกมส์ยิงปลาออนไลน์ | เกมใหม่ | เทคนิคการเล่นเกมยิงปลา | ล็อกอินเกมยิงปลา | เกมออนไลน์สำเนาบัตรประชาชน
และทะเบียนเกมส์ยิงปลาออนไลน์ | เกมใหม่ | เทคนิคการเล่นเกมยิงปลา | ล็อกอินเกมยิงปลา | เกมออนไลน์ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
สำเนาการจดทะเบียนประกอบเกมส์ยิงปลาออนไลน์ | เกมใหม่ | เทคนิคการเล่นเกมยิงปลา | ล็อกอินเกมยิงปลา | เกมออนไลน์ร้านทอง(ภพ. 20) หรือ
สำเนาการชำระภาษี
(สำหรับร้านทอง, ร้านเพชรและนิติบุคคล) เกมส์ยิงปลาออนไลน์ | เกมใหม่ | เทคนิคการเล่นเกมยิงปลา | ล็อกอินเกมยิงปลา | เกมออนไลน์ PDF

     ผู้สมัครต้องลงนามรับรองสำเนาถูกต้องเกมส์ยิงปลาออนไลน์ | เกมใหม่ | เทคนิคการเล่นเกมยิงปลา | ล็อกอินเกมยิงปลา | เกมออนไลน์เอกสารทุกฉบับ เอกสารฉบับสำเนาต้องแสดงเกมส์ยิงปลาออนไลน์ | เกมใหม่ | เทคนิคการเล่นเกมยิงปลา | ล็อกอินเกมยิงปลา | เกมออนไลน์และรายละเอียดของผู้สมัครชัดเจน ลูกค้าต้องกรอกเกมส์ยิงปลาออนไลน์ | เกมใหม่ | เทคนิคการเล่นเกมยิงปลา | ล็อกอินเกมยิงปลา | เกมออนไลน์และลงนามในใบสมัครและหนังสือสัญญาเกมส์ยิงปลาออนไลน์ | เกมใหม่ | เทคนิคการเล่นเกมยิงปลา | ล็อกอินเกมยิงปลา | เกมออนไลน์เกมส์ยิงปลาออนไลน์ | เกมใหม่ | เทคนิคการเล่นเกมยิงปลา | ล็อกอินเกมยิงปลา | เกมออนไลน์ทองคำแท่ง พร้อมทั้ง จัดส่งเอกสารประกอบ
การเปิดบัญชีเกมส์ยิงปลาออนไลน์ | เกมใหม่ | เทคนิคการเล่นเกมยิงปลา | ล็อกอินเกมยิงปลา | เกมออนไลน์เกมส์ยิงปลาออนไลน์ | เกมใหม่ | เทคนิคการเล่นเกมยิงปลา | ล็อกอินเกมยิงปลา | เกมออนไลน์ให้เรียบร้อยครบถ้วนและถูกต้องก่อนการเกมส์ยิงปลาออนไลน์ | เกมใหม่ | เทคนิคการเล่นเกมยิงปลา | ล็อกอินเกมยิงปลา | เกมออนไลน์เกมส์ยิงปลาออนไลน์ | เกมใหม่ | เทคนิคการเล่นเกมยิงปลา | ล็อกอินเกมยิงปลา | เกมออนไลน์เท่านั้น

*กรณีที่ผู้สมัครต้องการให้บุคคลอื่นเป็นผู้ทำธุรกรรม(เป็นผู้เกมส์ยิงปลาออนไลน์ | เกมใหม่ | เทคนิคการเล่นเกมยิงปลา | ล็อกอินเกมยิงปลา | เกมออนไลน์เกมส์ยิงปลาออนไลน์ | เกมใหม่ | เทคนิคการเล่นเกมยิงปลา | ล็อกอินเกมยิงปลา | เกมออนไลน์ และรับทองคำแทนได้)แทนเจ้าของบัญชี โปรดให้ ผู้สมัครกรอกรายละเอียดและชี้แจงความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลนั้นกับเจ้าของบัญชี พร้อมทั้งแนบสำเนารับรองเกมส์ยิงปลาออนไลน์ | เกมใหม่ | เทคนิคการเล่นเกมยิงปลา | ล็อกอินเกมยิงปลา | เกมออนไลน์บัตรประชชนของบุคคลอื่นผู้นั้นด้วย ทั้งนี้ เพื่อเป็นการรับมอบอำนาจกระทำแทนระหว่างกัน พิจารณาอนุมัติเปิดบัญชีไม่เกิน 1-2 วันทำการ
หลังจากได้รับเอกสารเปิดบัญชีครบถ้วน (เอกสารสัญญา, เอกสารแสดงตัวตน, bank statement และ ใบ pay-in เงินฝากหลักประกัน)

     หลังจากที่ลูกค้าส่งเอกสารยืนยันเรียบร้อยแล้ว ทางออโรร่าจะให้ลูกค้าวางหลักประกันเพื่อเริ่มการเกมส์ยิงปลาออนไลน์ | เกมใหม่ | เทคนิคการเล่นเกมยิงปลา | ล็อกอินเกมยิงปลา | เกมออนไลน์เกมส์ยิงปลาออนไลน์ | เกมใหม่ | เทคนิคการเล่นเกมยิงปลา | ล็อกอินเกมยิงปลา | เกมออนไลน์ เลขที่บัญชีในการโอนเงิน หลักประกัน และชำระรายการเกมส์ยิงปลาออนไลน์ | เกมใหม่ | เทคนิคการเล่นเกมยิงปลา | ล็อกอินเกมยิงปลา | เกมออนไลน์

เลขที่บัญชีในการโอนเงินหลักประกัน และชำระรายการเกมส์ยิงปลาออนไลน์ | เกมใหม่ | เทคนิคการเล่นเกมยิงปลา | ล็อกอินเกมยิงปลา | เกมออนไลน์